Garantie

 

 

 

1.1

Wij garanderen gedurende een periode van twaalf maanden na aflevering van het nieuwe product, dat de fabricage en de kwaliteit van het geleverde nieuwe product bij normaal gebruik deugdelijk is.

 

 1.2

Garantie als genoemd in sub 1.1 geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de door ons te geven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en normale onderhoudszorg, of wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming. De accu`s vallen niet onder de genoemde garantieregeling in sub 1.1.

 1.3

Onze verplichtingen uit hoofde van de garantie als gegeven en sub 1.1 strekken niet verder dan het kostenloos repareren of het kostenloos vervangen van een product of onderdeel daarvan; zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen, redelijke termijn.

 

 1.4

Transportkosten van de producten in verband met het doorzenden, komen slechts voor rekening van ons indien het transport in onze opdracht plaatsvindt.

 

 1.5

De wederpartij is verplicht op ons verzoek aan ons de gelegenheid te geven, om naar aanleiding van haar beroep op de garantie, een onderzoek door een door ons aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de wederpartij indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt; ingeval het beroep onterecht blijkt, zijn de kosten van de expertise voor onze rekening.

 

 1.6

De garantieregeling zoals vermeld in dit artikel geldt tenzij schriftelijk anders met ons is overeengekomen.